Privacyverklaring

 

OnsTeamPortaal helpt samensturing en sterk teamwerk normaal maken. Daar hoort ook bij: op een zorgvuldige manier omgaan met ieders persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we: alle informatie die herleid kan worden tot jou als individu. Denk hierbij met name aan je naam, mailadres en je telefoonnummer.

In deze verklaring leggen we uit wat het bedrijf ‘achter’ OnsTeamPortaal doet aan de bescherming van jouwprivacy.We beschrijven hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen, voor welke doeleinden wij jouw persoongegevens verwerken en wanneer wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen.

Het bedrijf

Het bedrijf dat OnsTeamPortaal en daaraan verbonden diensten levert, heeft als handelsnaam BC4U Zorginnovaties. BC4U Zorginnovaties is een besloten vennootschap, gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57694583. Kortweg spreken we van BC4U.BC4U neemt jouw privacy serieus en past daarom passende organisatorische en technische maatregelen toe, om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Heb je na lezing van deze privacy verklaring nog vragen over hoe wij persoonsgegevens verwerken, stuur ons dan een mail: info@onsteamportaal.nl of bel ons: 06-52421115 (Lieke Sluis-Hoogerwerf)

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

BC4U verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het kunnen aanmaken van een teamaccount voor je team en een gebruikersaccount voor jezelf in OnsTeamPortaal, het kunnen werken met OnsTeamPortaal
 • het kunnen helpen bij vragen (door de helpdesk) of het kunnen oplossen van technische problemen (door onze technische support)
 • hadministratie voor onze dienstverlening (o.a. ten behoeve van de abonnementsrapportage en de facturering)
 • het kunnen bieden van informatie over onze diensten en activiteiten (nadat je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven)
 • het doen van offertes en het sluiten van contracten voor onze dienstverlening, en de communicatie hierover.

Toestemming

Wij verwerken alleen persoonsgegevens na jouw toestemming. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan de intrekking.

Relatiebeheer

Wanneer jij je gegevens invultop onze website (het Leerplatform dat je bereikt via het webadres https://www.groeieninsamensturing.nl of via https://www.onsteamportaal.nl), of op andere manier in contact treedt met één van de medewerkers van BC4U, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze relatiedatabase, om contact met je op te kunnen nemenen informatie te kunnen toesturen. Wij doen alle moeite jouw persoons-gegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Onze relatiedatabase is degelijk beveiligd tegen data-lekkenen -inbraken.

Accountgegevens voor OnsTeamPortaal

Om gebruik te kunnen maken van OnsTeamPortaal, maak je (of jouwcollega) een teamaccount aan, en maak je voor jezelf een gebruikersaccount aan. Wij vragen hiervoorde teamnaam,je emailadres en je voor-en achternaam.
Wij verwerken deze accountgegevens alleen in de database van OnsTeamPortaal, met als enige doel jou in staat te stellen gebruik te maken van OnsTeamPortaal. Nooit of te nimmer gebruiken we accountgegevens uit de database van OnsTeamPortaal voor relatiebeheer doeleinden.

Gegevens voor de helpdesk

Heb je als gebruiker vragen of is er een probleem in het gebruik van OnsTeamPortaal ontstaan, dan vragen we je om je probleem aan te melden via de online helpdesk (https://helpdesk.onsteamportaal.nl). Via dit online formulier kan je aangeven hoe de helpdesk contact met je mag opnemen. Persoonsgegevens die je hierbij vermeldt, zoals je telefoonnummer, worden na het oplossen van het probleem door ons weer verwijderd en dus niet bewaard voor andere doeleinden.

Verwerking van je antwoorden in OnsTeamPortaal

De antwoorden die je in de vragenlijsten van OnsTeamPortaal invult worden door ons ook opgeslagen in de database van OnsTeamPortaal. Het enige doel hiervan is om de antwoorden te kunnen verwerken tot een indviduele uitslag en/of een teamuitslag. De antwoorden worden voor geen ander doel gebruikt, tenzij na jouw nadrukkelijke toestemming. De database van OnsTeamPortaal is degelijk beveiligd tegen data-lekken.

Verwerkersovereenkomst met de klant

Voor het gebruik van OnsTeamPortaal sluiten we met elke klant een Verwerkersovereenkomst af, aanvullend op de SaaS-overeenkomst die we met elke klant afsluiten. Deze Verwerkersovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van BC4U als Verwerkeren die van de klant als Verwerkersverantwoordelijke.

Subverwerkers

BC4U werkt met leveranciers die als subverwerker optreden. Dit zijn dus bedrijven met wie BC4U persoonsgegevens deelt of die toegang hebben tot een databse om bovenstaande diensten aan joute kunnen verlenen. Wij kiezen onze partners zorgvuldig en houden hierbij altijd rekening met jouw privacy.

Het betreft voor OnsTeamPortaal:

 • Marketing Makers:verzorging van technische support, applicatiebeheer en databasebeheer
 • True: verzorging van cloudservices

Voor ons relatiebeheer zijn dat:

 • FlexAssistant: verzorging van relatiebeheeren nieuwsbrief
 • WebCRM: levering van een online relatiebeheer systeem

De inlogpagina van OnsTeamPortaal is ook bereikbaar via een doorlink vanuit ons leerplatform https://www.groeieninsamensturing.nl. Voor dit separate leerplatform, ook bereikbaar via https://www.onsteamportaal.nl zijn onze partners:

 • Teachers Channel en Teachers in Media: verzorging van technische support, applicatiebeheer en databasebeheer van het leerplatform
 • Wend: de ICT-partner van Teachers Channel en Teachers in Media
 • Amazon: verzorging van cloudservices voor Teachers Channel en Teachers in Media
De inlog van OnsTeamPortaal is gescheiden van de inlog van het Leerplatform. Je kunt dus niet via het Leerplatform rechtstreeks inloggen in OnsTeamPortaal. Voor het Leeplatform geldt een apart privacyverklaring, deze vindt je hier: https://groeieninsamensturing.teacherschannel.nl/page/privacy/

De hosting van alle domeinnamen en de verzorging van emailverkeer met extensies @onsteamportaal.nl en @groeieninsamensturing.nl is ondergebracht bij: Yourhosting.

Automatisch gegenereerde informatie

In de applicatie van OnsTeamPortaal maken wij geen gebruik van cookies of pixel tracking.Hetleerplatform Groeien in Samensturingmaaktgebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat jouw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden.

Analyse gebruik van de website

Optimalisatie van OnsTeamPortaal doen wij aan de hand van helpdesk-meldingen en gerapporteerde gebruikerservaringen en klantevaluaties. Wij maken geen gebruik van cookiesof pixel tracking.
Om het gebruik van het leerplatformGroeien in Samensturing te optimaliseren verzamelen we gebruikersreviews. Wij maken geen gebruik van cookies of pixel tracking.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de relatie te onderhouden of om de overeengekomen diensten te kunnen leveren.

Inzage in je gegevens

Door een email te sturen naar info@onsteamportaal.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze databases conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijzigen van je gegevens

Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, en heb je een gebruikersaccountin OnsTeamPortaal, dan kan je hier zelf voor zorgen. Ook kan de portaalbeheerder in jouw team hiervoor zorgen.

Verwijderen van persoonsgegevens

In de volgende gevallen verwijderen wij jouw persoonsgegevens, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen:

 • Wordt het abonnement en de onderliggende overeenkomst beëindigd, zodat je geen gebruik meer maakt van je account(s) in OnsTeamPortaal, dan worden je gegevens direct uit de database van OnsTeamPortaal verwijderd.
 • Heb je een gebruikersaccount, vallend onder een overeenkomst die BC4U met je werkgever heeft afgeslotenen ga je uit dienst, dan stelt je werkgever BC4U daarvan op de hoogte en wordt jouw gebruikersaccount en de daaraan gekoppelde persoongegevens verwijderd.

Wil je jouw gegevens uit onze database(s) laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Verzoek verwijderen persoonsgegevens

Je hebt opieder moment het recht te verzoeken om per direct alle gegevens te verwijderen.

Wil je jouw gegevens uit onze database(s) laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacy verklaringkan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de link naar de privacy verklaring die jeopde webpagina’s van OnsTeamPortaal vindt.

Klachten

Natuurlijk helpen we je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoons-gegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ookhet recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.